Et studentprosjekt i samarbeid med Martine Thormodsen der vi jobbet med å utvikle en ny visuell profil for bedriften Eiker Vekst. Profilveileder og endelig resultat som vist under er i sin helhet laget av Anette Løitegård. Prosjektet ble i sluttfasen desverre noe amputert som følge av lockdown, dødsfall og andre faktorer som gjør at resultatet fremstår som noe uforløst og uferdig, men den strategiske prosessen er meget grundig jobbet med og er derfor et godt grunnlag for Eiker Vekst i den videre prosessen. 
Enkel videopresentasjon av prosjektet og den strategiske prosessen:
Noen av mine skisseutkast og forslag til konseptuelle retninger underveis: 
Back to Top